Objednávka

Zhotovitel: ŠINDLER LUDĚK s.r.o.
sídlem: Opava, Kylešovice, Hlavní 376/26
PSČ 747 06
IČ: 258 86 100, DIČ: CZ25886100
kontakt/osoba:
e-mail: info@sindler-sro.cz
www.sindler-sro.cz

(dále jen „zhotovitel“)
Objednatel:
Společnost
Ulice a č.p.
Město
PSČ
DIČ
Jméno kontaktní osoby
Příjmení kontaktní osoby
Telefon
Email
WWW
(dále jen „objednatel“)
I. Prohlašuji, že jsem se seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami zhotovitele zveřejněnými na www.sindler-sro.cz a že s obsahem Všeobecných smluvních podmínek bezvýhradně souhlasím a beru na vědomí, že touto objednávkou uzavírám smlouvu o dílo s právy a povinnostmi obsaženými ve výše uvedených Všeobecných smluvních podmínkách zhotovitele.
II.
Závazně si tímto objednávám následující práce:
Nejzazší termín zhotovení prací:
Specifické požadavky na provedení díla (materiálové, rozsahové, kvalitativní):
Místo provedení díla:
Cena díla bez DPH (Kč):
Budou stavební práce prováděny pro ekonomickou činnost?
III. Zhotovitele tímto pověřujeme provedením díla popsaného v článku II. odst. 1) této objednávky s tím, že dílo bude zhotoveno dle nejlepšího vědomí zhotovitele za použití zhotovitelem dodaného materiálu a pracovní síly. Zavazuji se uhradit cenu díla dle všeobecných smluvních podmínek a této objednávky.
CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH (KČ)
V    dne
 

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Telefon: 553 650 976
Email: info@sindler-sro.cz